{name:"RUBIES 49 Trần Quang Diệu", address: " 49 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 3",ward: "Phường 14", phone:" 0932608147", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2877270607873!2d106.67577311428705!3d10.789260961908173!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2ac11f9101%3A0x157e2f4f53a6c8a7!2zNDkgVHLhuqduIFF1YW5nIERp4buHdSwgUGjGsOG7nW5nIDE0LCBRdeG6rW4gMywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666406984933!5m2!1svi!2s"},

{name:"RUBIES 47 Trần Quang Diệu", address: "47 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 3",ward: "Phường 14", phone:"0903620938", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.287892612354!2d106.6758983142871!3d10.789248261908417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2ac168a227%3A0x392a1214e5b18795!2zNDcgVHLhuqduIFF1YW5nIERp4buHdSwgUGjGsOG7nW5nIDE0LCBRdeG6rW4gMywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666060502326!5m2!1svi!2s"},

{name:"RUBIES 163 CMT8", address: "163 CMT8, Phường 15, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 3",ward: "Phường 15", phone:"0989597176", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15677.925993994799!2d106.67125840781253!3d10.774386000000005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ff84829b155%3A0x50d769264f0313ea!2sRUBIES%20RUBIES!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666407173615!5m2!1svi!2s"},

{name:"RUBIES 26 Lý Tự Trọng", address: "26 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (The New Playground)",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 1",ward: "Phường Bến Nghé", phone:"0932608147", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.431362479137!2d106.69891111428703!3d10.778236662108776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f47e034caa3%3A0xed52e7103d821b4e!2zMjYgTMO9IFThu7EgVHLhu41uZywgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666407272572!5m2!1svi!2s"},

{name:"RUBIES 09 Thái Phiên", address: "09 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hai Bà Trưng",ward: "Phường Lê Đại Hành", phone:"0947340588", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5569393829337!2d105.848801414407!3d21.010390193782257!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8b201e6fb9%3A0x14faf27af180814c!2zOSBQLiBUaMOhaSBQaGnDqm4sIEzDqiDEkOG6oWkgSMOgbmgsIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666407367641!5m2!1svi!2s"},